Rada Starszych

Rada Starszych, na czele z Pastorem jako jej przewodniczącym, stanowi kierownictwo Zboru. Pastor wraz ze Starszymi pełnią w zborze posługę duszpasterską, modlą się o chorych (Jak 5, 14-16), usługują podczas Wieczerzy Pańskiej, prowadzą nabożeństwa, głoszą Słowo Boże, organizują pracę zboru oraz czuwają nad jego prawidłowym funkcjonowaniem.

Starsi stoją także na czele poszczególnych agend i służb wewnątrz zborowych. Pastor jako organ prawny zboru reprezentuje zbór i składa w jego imieniu oświadczenia woli. Kompetencje Pastora oraz Rady Starszych określa Prawo Wewnętrzne Kościoła Zielonoświątkowego w RP. Pastor oraz Starsi wybierani są przez Zbór i muszą spełniać kwalifikacje Pisma Świętego zapisane w 1Tym 3,1-7; Tyt 1,5-9.

 

RADA STARSZYCH ZBORU

Pastor Paweł Sochacki
e-mail: sochacki@kznh.pl

Pastor pomocniczy Andrzej Sczyrba
e-mail: andrzej.sczyrba@misjaszalom.pl 

Starszy Zboru Jacek Nitecki
e-mail: niteckij@mp.pl

Starszy Zboru Andrzej Rzyman
e-mail: andrzej.rzyman@gmail.com

Starszy Zboru Mirosław Tarnowski
e-mail: mtarnowski@interia.eu