Rada Starszych

Rada Starszych, na czele z Pastorem jako jej przewodniczącym, stanowi kierownictwo Zboru. Pastor wraz ze Starszymi pełnią w zborze posługę duszpasterską, modlą się o chorych (Jak 5, 14-16), usługują podczas Wieczerzy Pańskiej, prowadzą nabożeństwa, głoszą Słowo Boże, organizują pracę zboru oraz czuwają nad jego prawidłowym funkcjonowaniem.

Starsi stoją także na czele poszczególnych agend i służb wewnątrz zborowych. Pastor jako organ prawny zboru reprezentuje zbór i składa w jego imieniu oświadczenia woli. Kompetencje Pastora oraz Rady Starszych określa Prawo Wewnętrzne Kościoła Zielonoświątkowego w RP. Pastor oraz Starsi wybierani są przez Zbór i muszą spełniać kwalifikacje Pisma Świętego zapisane w 1Tym 3,1-7; Tyt 1,5-9.

RADA STARSZYCH ZBORU

Pastor: Paweł Sochacki

Pastor pomocniczy: Andrzej Sczyrba

Starszy Zboru: Jacek Nitecki

Starszy Zboru: Andrzej Rzyman

Starszy Zboru: Mirosław Tarnowski

Starszy Zboru:  Michał Orłowski