Służba ewangelizacji i misji

Kościół jest czasowym narzędziem stworzonym przez Boga, aby wypełnić Bożą misję na tym świecie. Ta Boża misja zawiera sie w słowach Jezusa: „Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.

Z początkiem roku 2014 został powołany Zespół Ewangelizacyjno-Misyjny, z zadaniem koordynacji działań ewangelizacyjnych i misyjnych naszego zboru. Wizja jaka nam przyświeca – to dotarcie z Dobra Nowiną o zbawieniu przez imię Jezusa Chrystusa do mieszkańców Nowej Huty, a także dalej aż po krańce ziemi zgodnie ze słowami naszego Pana:

„… ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.”

Osoby zainteresowanie udziałem w służbie zespołu mogą zgłaszać się do:

Mirosława Tarnowskiego
e-mail: tarnowski.kznh@gmail.com
telefon: 723 321 444